CANAL INFORMANT

CANAL INFORMANT: WEB EIX ESTELS
Per què cal un canal de denúncies?

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, estableix la necessitat de disposar d’un Sistema Intern d’Informació, com a via preferent per informar sobre les accions o omissions que puguin constituir infraccions penals o administratives greus o molt greus.
En aquest sentit, informem que Eix Estels disposa d’un Sistema Intern d’Informació que permet denunciar en el context laboral o professional, sota la protecció de la llei, qualsevol irregularitat que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu.
Així mateix, informem que Aquest Canal NO és per comunicar queixes ni possibles reclamacions ni per a comunicar dubtes ni aspectes de millora. Per a resoldre qualsevol incidència de Servei, teniu altres canals per poder-vos-hi comunicar. Us podeu adreçar a Eix Estels enviant un mail a (hola@eixestels.com, o a través del vostre comercial de referència, o trucant a les oficines (93.265.27.86), de dilluns a divendres en horari laboral (de 9 a 18h) .
Aquest canal és únicament per denunciar irregularitats dins l’empresa que pugui constituir una infracció penal o administrativa greu o molt greu.

Qui Pot Presentar una denuncia mitjançant aquest canal?

Podran utilitzar aquest Sistema Intern d’Informació les persones següents:
  • Els empleats/des de Eix Estels
  •  Proveïdors i Empreses que ofereixin els seus Serveis a Eix Estels
  •  Personal de practiques, Treballadors/es autònoms/es i personal en general que estiguin vinculats professionalment amb Eix Estels.
  • Voluntaris/es, becaris/es i treballadors/es en períodes de formació.
  • Accionistes i persones que formin part de l’òrgan d’administració de Eix Estels.
  • Aquelles persones la relació laboral de les quals encara no hagi començat en els casos en què la informació sobre infraccions hagi estat obtinguda durant el procés de selecció.
Es important destacar que les denúncies realitzades a través del Canal Intern d’Informació ha de ser de bona fe, és a dir, han d’estar acompanyades d’evidències i de fets concrets que justifiquin i corroborin la denúncia realitzada. Sense cap evidència, no es podrà gestionar la denúncia.
 
Política Interna de gestió del Canal de l’Informant
Podeu consultar la Política de gestió d’aquest Canal de l’Informant així com la regulació dels drets i les garanties que assisteixen als informants al següent enllaç :

POLITICA interna canal intern de informació 

Els informants, dins l’àmbit d’aplicació de la llei, poden presentar la seva denuncia utilitzant el Sistema Intern d’Informació a través del següent enllaç:

CANAL DE L’INFORMANT 


O a través del següent Codi QR que apareix a les imatges:

O alternativament, poden utilitzar el correu postal dirigit al Responsable del Sistema de Comunicació Intern, a la direcció :
EIX ESTELS S.L. Passeig del Taulat 235, 08019 Barcelona