Política de Xarxes Socials

Política de Xarxes Socials

1 . Informació sobre el responsable del tractament de les dades allotjades a la pàgina oficial de EIX ESTELS, S.L., a
la xarxa social

De conformitat en deure informació establert en el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril (GDPR) i la Llei Orgànica
3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD), EIX ESTELS, S.L., en endavant, el RESPONSABLE desitja posar en
coneixement dels usuaris d’aquesta xarxa social la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter
personal d’aquelles persones que voluntàriament accedeixen i utilitzen la pàgina oficial del RESPONSABLE, en la mateixa
. L’accés i ús per l’usuari d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, suposa que accepta expressament aquesta política
de privacitat i que presta el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals segons el que preveu la
mateixa .

2 . Dades de menors d’edat o incapaços
L’accés i registre en aquesta xarxa social està prohibit als menors de catorze (14) anys, de manera que igualment queda
prohibit l’accés i ús dels menors de catorze (14 anys) a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en la mateixa. Per la seva
banda, si l’usuari és incapaç, el RESPONSABLE, adverteix que serà necessària l’assistència consentida del titular de la
pàtria potestat o tutela de l’usuari o el seu representant legal per a l’accés i ús d’aquesta pàgina oficial del
RESPONSABLE.
El RESPONSABLE, quedarà expressament exonerada de qualsevol responsabilitat que pogués derivar de l’ús de la seva
pàgina oficial per menors i incapaços sent aquesta responsabilitat dels seus representants legals en cada cas .

3 . Identificació de la raó social del responsable del fitxer
L’usuari queda informat que el RESPONSABLE, amb domicili social a Passeig del Taulat, 235 - 08019 BARCELONA
(Barcelona)
, ostenta la condició de responsable dels fitxers i tractaments a través dels quals es recullen i emmagatzemen
les dades personals de l’usuari com a conseqüència del registre i ús de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta
xarxa social , sense perjudici dels tractaments dels que és responsable l’entitat titular de la xarxa social en què es troba la
nostra pàgina oficial.

4 . Finalitats a què es destinen les dades de caràcter personal , informació i consentiment
Les dades personals proporcionades voluntàriament per l’usuari al RESPONSABLE, a través de la seva pàgina oficial
formaran part d’un tractament de dades responsabilitat del RESPONSABLE, amb la finalitat d’oferir informació del
RESPONSABLE, per correu electrònic , fax , SMS , MMS , comunitats socials o qualssevol altre mitjà electrònic o físic ,
present o futur , que possibiliti realitzar comunicació comercials , enviament de newsletter a aquells usuaris que es
subscriguin , intercanviar informació amb el RESPONSABLE, i altres usuaris i establir comunicació amb tercers.
Des del moment en què l’usuari utilitza aquesta pàgina oficial presta el seu consentiment lliure , inequívoc , específic ,
informat i exprés per al tractament de les seves dades personals per al RESPONSABLE, per a la correcta prestació
d’aquests serveis d’acord amb el que estableix la present política.

L’usuari és lliure d’utilitzar la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social, de manera que en cas que
l’usuari no estigui d’acord amb el tractament de les seves dades amb aquestes finalitats, no ha d’ utilitzar- ni proporcionar
les seves dades personals.

A través d’aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, l’usuari pot compartir textos , fotos , vídeos i altre tipus d’informació i
/ o continguts que estaran subjectes tant a la present política com a les Normes i Condicions de la Plataforma. L’usuari
serà responsable de que tots els continguts que publiqui respectin la legislació vigent , la present política i les Normes de la
Plataforma.

L’usuari únicament podrà publicar en aquesta pàgina oficial del RESPONSABLE, dades personals , fotografies i
informacions o altres continguts la titularitat i propietat li pertanyin o respecte de les quals tingui l’autorització de tercers.

El RESPONSABLE, tindrà dret a eliminar d’aquesta pàgina oficial - de forma unilateral i sense prèvia comunicació ni
autorització de l’usuari- qualssevol continguts publicats per l’usuari quan l’usuari infringeixi o vulneri la legislació vigent, les
normes establertes en aquesta política i les Normes de la Plataforma.

5 . Identificació dels destinataris respecte dels quals el RESPONSABLE tingui previst la realització de cessions o
comunicacions de dades

S’adverteix a l’usuari que tota la informació i continguts que publiqui a la pàgina oficial del RESPONSABLE, a la xarxa
social podrà ser coneguda pels restants usuaris de la pàgina oficial i de la plataforma de xarxa social. En conseqüència,
tota la informació i continguts publicats per l’usuari a la pàgina oficial del RESPONSABLE, en aquesta xarxa social serà
objecte de comunicació de la resta dels usuaris per la pròpia naturalesa del servei.

El RESPONSABLE, únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que per raó de la
normativa vigent hagi de realitzar a jutges, tribunals, administracions públiques i autoritats competents de caràcter
administratiu.

6 . Altres tercers prestadors de serveis
El RESPONSABLE, adverteix l’usuari que aquesta entitat només és responsable i garanteix la confidencialitat, seguretat i
tractament de les dades d’acord amb la present política, respecte de les dades de caràcter personal que reculli l’usuari a
través de la present pàgina oficial en aquesta xarxa social, no tenint cap tipus de responsabilitat respecte dels tractaments i
posteriors utilitzacions de les dades personals que es puguin efectuar tant pel titular de la xarxa social com per tercers
prestadors de serveis de la societat de la informació que poguessin accedir a aquestes dades per raó de la prestació dels
seus serveis o exercici de la seva activitat, tercers que estableixin hiperenllaços a la xarxa social, ni d’aquells responsables
a qui a través d’hiperenllaços el RESPONSABLE, remet als usuaris adherits a la present pàgina oficial .

7 . Qualitat de les dades
El RESPONSABLE, adverteix l’usuari que, llevat l’existència d’una representació legalment constituïda , cap usuari pot
utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seves dades personals, de manera que l’ usuari en tot moment
haurà de tenir en compte que només pot proporcionar dades personals corresponents a la seva pròpia identitat i que siguin
adequades, pertinents, actuals, exactes i veritables. En qualsevol cas, l’usuari haurà de respectar la privacitat de tercers,
siguin aquests usuaris o no de la xarxa social o de la pàgina oficial del RESPONSABLE, en la mateixa.

8 . Drets que assisteixen a l’Interessat:
  • Dret a retirar el consentiment a qualsevol moment.
  • Dret d’accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades i a la limitació o oposició al seu tractament.
  • Dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de control (www.aepd.es.) si considera que el tractament no s’ajusta a la normativa vigent.
9 . Altra informació d’interès
El RESPONSABLE, podrà modificar i / o substituir en qualsevol moment la present política que, segons els casos,
substituirà, completarà i/o modificarà la actualment publicada aquí recollida. Per això l’usuari haurà d’accedir periòdicament
a aquestes per tal de mantenir actualitzat .

L’usuari pot contactar amb el RESPONSABLE, mitjançant el servei de missatgeria interna de la xarxa social o a través de
les següents adreces i dades de contacte:

EIX ESTELS, S.L.
Passeig del Taulat, 235 - 08019 BARCELONA (Barcelona)
lopd@eixestels.com

Així mateix l’ usuari pot consultar les normes i polítiques publicades pel titular de la xarxa social per a l’ús de la mateixa.