Blog pares

AMPA i AFA: Perquè serveixen i quines són les seves funcions?

Dimarts, 14 Maig 2019
L'aprenentatge dels nens i adolescents es centra en tres pilars fonamentals: L'entorn més proper, l'escola i el seu propi desenvolupament personal. La conciliació entre aquests no sempre és fàcil.
L'aprenentatge dels nens i adolescents es centra en tres pilars fonamentals: L'entorn més proper, l'escola i el seu propi desenvolupament personal. La conciliació entre aquests tres punts tan allunyats entre sí no sempre és fàcil, i és especialment important coordinar els esforços educatius en la mateixa direcció tant en la família, com a l'escola.

I aquesta és exactament la funció de les Associacions de Mares i Pares d'Alumnes (AMPA) i Associacions de Famílies d'Alumnes (AFA) com se'ls coneix habitualment, acostar l'escola a la família, i la família a l'escola, per posar l'educació al servei dels estudiants.

Què és una AMPA o AFA?

En essència, les AMPAs com el seu propi nom indica, són Associacions de Mares i Pares d'Alumnes, i depenent del centre també es coneixen com AFAs, que són Associacions de Famílies d'Alumnes, o també com APAs, Associacions de Pares d'Alumnes.

La seva funció és posar en comú idees, accions i propostes que permetin a les famílies dels estudiants d'un determinat centre, implicar-se activament en l'educació dels seus fills, no només en l'àmbit lectiu, sinó també en altres camps com l'alimentació, les activitats, i en determinats casos ajudar a suportar econòmicament les iniciatives, o denunciar situacions que poden patir els alumnes com a col·lectiu, tant dins com fora del centre educatiu.

Costa diners pertànyer a una AMPA o AFA?

Depèn, hi ha algunes que cobren una quota d'inscripció als seus membres per poder sostenir les seves activitats i col·laborar monetàriament amb el centre escolar. Disposen amb estructura de secretaris, tresorers, i inclús presenten comptes anuals, mentre que altres són molt més petites, i la seva afiliació és gratuïta.

Les funcions de l'AMPA i AFA

Constituir i participar d'una associació de mares i pares no només és bo, sinó que a més és un dret recollit en les lleis d'educació, però no totes les AMPAs i AFAs funcionen igual.

Les funcions de les associacions de mares i pares és molt variada, unes compten amb gran quantitat de membres lectius i gestionen amplis pressupostos, mentre que altres lluiten amb tenir un mínim de membres i per millorar la implicació dels pares i mares.

En funció de les seves dimensions i del grau d'implicació dels seus membres, les funcions i competències de les associacions poden variar molt. Hi ha casos en les que són pràcticament administrades pel propi centre i els pares i mares tenen un paper més secundari, mentre que en altres ocasions estan conformades íntegrament per mares i pares d'alumnes, i són un engranatge imprescindible en el funcionament de l'escola.

Encara que totes funcionin de manera diferent, comparteixen l'interès de permetre a les famílies dels estudiants que s'impliquin més activament en l'educació dels seus fills. Anem a veure algunes de les funcions més conegudes i populars de les AMPAs i AFAs.
  • Menjador escolar
La implicació o inclús la gestió completa de l'alimentació fora de casa dels nens i adolescents és un dels temes més recurrents en les associacions de pares i mares.

La preocupació per la correcta alimentació i l'assimilació d'un estil de vida saludable és comú en molts progenitors i un punt molt important pels petits, per això l'administració, formulació de suggeriments i la planificació de menús especials entra sovint entre les competències de les associacions de pares i mares.
  • Recaptació de fons
Moltes vegades les AMPAs i AFAs actuen com a suport econòmic complementari als centres escolars, que sovint precisen d'aportacions addicionals per portar a terme l'educació integral de l'alumnat.

Les associacions de mares i pares d'alumnes col·labores econòmicament amb els centres educatius no només atorgant fons addicionals als centres, sinó també proposant i executant accions per recaptar fons tant d'altres famílies no presents a l'associació, com d'organismes externs.
  • Activitats complementàries i extraescolars
Habitualment les associacions de famílies d'alumnes col·laboren amb la selecció de les activitats complementàries dels centres educatius, tant de les activitats que són extraescolars com les que no.

Col·laboren no només en la selecció de les activitats en base al valor educatiu que ofereixen, sinó també en la selecció del proveïdor d'activitats de lleure educatiu, i en el finançament  d'aquestes activitats per complementar l'educació dels alumnes.
  • Implicació en el programa educatiu
Una de las principals atribucions de les associacions de mares i pares és permetre a les famílies implicar-se activament en el programa educatiu dels centres.

Oferint una visió directa de com evolucionen els estudiants, de les dificultats que afronten cada dia, i els possibles problemes en el desenvolupament del programa educatiu, ofereixen suggeriments al centre, als docents, i col·laboren en l'educació dels nens i adolescents.
  • Comunicació entre famílies i el centre educatiu
Una altra de les funcions de les AMPAs i AFAs és també mantenir una comunicació contínua amb les famílies que no poden o no volen implicar-se en la associació, fent arribar a les demés famílies comunicacions mitjançant diversos canals per convidant-los a reunions o informant d'esdeveniments o festes del centre per exemple, i a la vegada exercir la comunicació en sentit contrari i ajudar a canalitzar queixes o suggeriments amb el propi centre educatiu, etc.

L'objectiu d'aquesta comunicació no només és oferir un informe de les seves iniciatives i activitats a les famílies, sinó també recollir informació sobre ells de forma periòdica perquè també puguin expressar la seva opinió en referència a temes que considerin d'importància, i puguin aprovar o rebutjar iniciatives concretes com per exemple, la recaptació de fons o l'aprovació d'activitats complementàries.
  • Esdeveniments
Encara que no sigui una tasca en sí mateixa, l'organització d'esdeveniments tant del centre educatiu, com de l'associació, entra dins les competències de moltes AMPAs.

L'objectiu de l'organització d'esdeveniments puntuals pot ser molt variat, des de col·laboracions en esdeveniments del centre escolar, o d'altres per recaptació de fons per fins concrets, o presentació de programes i iniciatives a les famílies que no pertanyen a l'associació.
  • Resolució de problemes
Encara que no és freqüent trobar-se amb centres en els que es vulneri la seguretat o la integritat dels estudiants, encara avui es produeixen situacions que sovint són denunciades per les associacions de famílies d'estudiants, com és el cas dels col·legis sense calefacció a Andalusia que han rebut denúncies d'AMPAs en repetides ocasions.

He de pertànyer a l'AMPA o AFA de l'escola dels meus fills?

Encara que a vegades no és del tot senzill trobar temps lliure, pertànyer a l'Associació de Mares i Pares d'Alumnes, obre la possibilitat d'implicar-se en l'educació dels fills i col·laborar activament en les diverses iniciatives que es duen a terme.

Així que sí, pertànyer a l'AMPA del centre d'escolarització dels fills és del tot recomanable, i permet una implicació molt més directe en el programa educatiu, així com una millor resolució dels problemes i situacions que poden derivar-se de l'escolarització.

Encara que no totes les AMPAs i AFA's tinguin les mateixes competències, el número de membre pot variar, i el seu nivell d'implicació i col·laboració també. És una opció molt interessant per afegir un altre granet de sorra a la que en ocasions és una difícil i complexa tasca de ser mare o pare.