Treballs síntesi Biodiversitat

La millor proposta en Treballs de síntesi i estades per a la secundària.

 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20

troba la teva casa!


bIoDIVErsItAt:

El móN I Els mIstErIosos hAbItANts DEl bosc


 

Les activitats realitzades a la casa s’estructuren sobres els eixos de:

 

A/ Estudi de fauna i Flora 

B/ Aproximació als conceptes medi ambient i mediambiental

C/ Topografía, orientació i nocions geogràfiques

 

 

treball síntesi biodiversitat

 

La proposta compta amb un total de 13 activitats interdisciplinars realitzades a la casa més 7 activitats (ampliació treball de síntesis) a realitzar a la tornada en el propi centre.


treball síntesi

OBJECTIU DE L'EIX CONDUCTOR:

Objectiu de l’eix conductor: Transmetre als nois/es un coneixement ampli del nostre món i la biodiversitat que ens envolta.

 

 

treball síntesi

 

1/ DINÀMIQUES DE PRESENTACIÓ  Presentació del treball de síntesis  i de les activitats, explicació de les normes i sistema de valoració. Entrega del dossier.

2/ CURIOSITATS. PUNT DE PARTIDA   Llengua catalana  Dinàmica grupal. Objectiu: respondre 100 preguntes relacionades amb l’eix conductor.

3/ A VEURE QUÈ HI HA?  
Coneixements del medi i ciències socials Projecció + debat.  Projecció al voltant de diferents problemes ambientals actuals. Punts de debat: Quins són els principals causants d’aquests problemes?

4/ EL QUÈ?  Coneixements del medi  i ciències socials Dinàmica grupal amb un joc gegant  tipus “ Mot Encreuat” . Descobrint les paraules aprendrem conceptes com la  Biodiversitat, espai de vida heterogeni, paratge d’interès natural... etc.

5/ QUE BAIXO!  Àrea de l’Educació Física. Coneixement del medi   Treballarem l’estudi de la velocitat tot  realitzant un treball estadístic i arribant a les conclusions que corresponguin aproἀtant el mostreig de marques de la baixada per la tirolina de tots els membres del grup.

6/ AL CENTRE!
Àrea de Matemàtiques. Àrea de l’educació física.
  Tir amb arc: A partir d’una activitat merament lúdica, treballarem, per grups, la velocitat, la força i l’estadística com a eina predictiva.  Partint dels resultats obtinguts pels participants obtindrem la mitja d’encerts, la velocitat del llançament i l’estadística segons diferents variables.

7/ EL TERRITORI
  Geografia, de descoberta del medi i Itinerari de l’orograἀa i l’orientació Treball de camps als exteriors de la casa de colònies. En grups observarem els diferents ac-cidents territorials presents al nostre entorn i analitzarem la seva procedència i el seu futur.

8/  LES FLORS, PERQUÈCiències naturals i Descoberta del medi Aproximació a les parts d’una Ḁor mitjançant un estudi sobre el terreny que comprèn: recollida, descomposició i estudi de les parts.

9/ LES LLAVORS 
Coneixements del medi  i ciències socials i llengua catalana.  Joc de nit i dinàmica entorn a la manipulació genètica i els beneἀcis de “dominar” la natura versus els problemes generats per la manipulació de l’equilibri natural.

10/ EL NOSTRE MÓN ÉS..... TAN GRAN?
  
  Descoberta de l’Entorn, coneixement del medi, l’activitat física i ciències socials  Treball de camp als exteriors de la casa de colònies. Amb diferents elements farem un estudi sobre aràcnits i insectes que hi són presents. Farem recollida d’alguns elements.

10/ EL NOSTRE MÓN ÉS..... TAN PETIT?
Àrea de tecnologia, coneixement del medi i ciències Socials  Amb els elements recollits al bosc al llarg de l’activitat 11, identiἀcarem les espècies exactes i en farem la classiἀcació corresponent. Treball de metodologia cientíἀca.

12/ PER ON ANEM?
  Àrea de descoberta de l ‘entorn, àrea de les matemàtiques.   Estudi entorn als diferents sistemes d’orientació. Els grans senders:  cada grup haurà de deἀnir i senyalitzar un recorregut de 20 minuts al voltant de la casa i el sistema per orientar-se.

13/ A VOLTES AMB LA FÍSICA! Àrea de l’activitat física. Activitat conjunta.  Dividits en grups realitzarem una competició esportiva intensiva amb la pràctica de diferents esports i activitats físiques.  Analitzarem els resultats prova a prova i en el seu conjunt per descobrir quina ha estat la clau de l’èxit del millor equip.

 

 

CATÀLEG COLÒNIES ESTIUCONTACTA amb EIX ESTELS