T. síntesi Mitjans de Comunicació

La millor proposta en Treballs de síntesi i estades per a la secundària.

 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20

troba la teva casa!


Els mItJANs DE comuNIcAcIó :
3,2,1 AccIó!

 

Les activitats realitzades a la casa s’estructuren sobres els eixos de:

 

A/ La història de la comunicació. El codi morse

B/ El cinema, la premsa i l’art de les notícies

C/ El cinema com a mitjà de comunicació i influència

 

 

treball síntesi biodiversitat

 

La proposta compta amb un total de 9 activitats interdisciplinars realit-zades a la casa més 7 activitats (ampliació treball de síntesis) a realitzar a la tornada en el propi centre.


treball síntesi

OBJECTIU DE L'EIX CONDUCTOR:

Objectiu de l’eix conductor:  Aprofundir en el coneixement entorn als mitjans de comunicació, des dels inicis de la premsa ἀns a l’arribada de les noves tecnologies que donen a la comunicació una dimensió que va més enllà de la mera informació.

 

 

treball síntesi

 

1/ DINÀMIQUES DE PRESENTACIÓ  Presentació del treball de síntesis  i de les activitats, explicació de les normes i sistema de valoració. Entrega del dossier.

2/ CURIOSITATS. PUNT DE PARTIDA  Llengua catalana  Dinàmica grupal. Objectiu: respondre 100 preguntes relacionades amb l’eix conductor.

3/ A VEURE QUÈ, LA HISTÒRIA DE LA COMUNICACIÓ
Coneixements del medi  i ciències socials Projecció + debat.  Projecció entorn a la història dels diferents sistemes de comuni-cació i la seva implantació al llarg del temps. Punts de debat: Bon i mal ús del sistemes de comunicació.

4/ EL CINEMA  Coneixements del medi  i ciències socials Dinàmica grupal amb un joc gegant tipus “Mot Encreuat”. Descobrint les paraules tècniques aprendrem conceptes relacionats amb el món del cinema.

5/ QUE BAIXO!  Àrea de l’Educació Física. Coneixement del medi Treballarem l’estudi de la velocitat tot  realitzant un treball estadístic i arribant a les conclusions que corresponguin aproἀtant el mostreig de marques de la baixada per la tirolina de tots els membres del grup.  

6/ AL CENTRE!
  Àrea de Matemàtiques. Àrea de l’educació física.  Tir amb arc: A partir d’una activitat merament lúdica, treballarem, per grups, la velocitat, la força i l’estadística com a eina predictiva.  Partint dels resultats obtinguts pels participants obtindrem la mitja d’encerts, la velocitat del llançament i l’estadística segons diferents variables.

7/ LES NOTÍCIES, PERQUÈ?
  ciències Socials, llengua catalana i expressió artística.  Treball en grups en el què haurem d’escollir una notícia relacionada amb l’estada i redactar-la en els formats premsa, ràdio i televisió.

8/  LES NOTÍCIES, TOTES IGUALS?  Àrea d’expressió escrita i de llengua catalana Mit-jançant diferents retalls distribuïts per grups farem un estudi, classiἀcació, comparació i debat en petit grup sobre diferents tipus de notícies i sobre diferents enfocs de la mateixa notícia segons els diferents diaris .

9/ CHARLIE 1 A CHARLIE2 
Àrea d’educació física i  de la Llengua catalana. Joc de nit i dinàmica. Treballem amb walkie talkies, per grups, desxifrant un codi secret.

 

CATÀLEG COLÒNIES ESTIUCONTACTA amb EIX ESTELS