• Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20
 • Secundària 2019/20

troba la teva casa!


mAr:
uNA hIstÒrIA Al·lucINANt Al foNs DEl mAr 

 

Les activitats realitzades a la casa s’estructuren sobres els eixos de:

 

A/ El port, la llotja, la pesca i la subhasta del peix

B/ Formació de platges i espigons, estudi del medi natural

C/ La pesca furtiva, l’home i la mar (conscienciació mediambiental)

 

 

treball síntesi biodiversitat

 

La proposta compta amb un total de 13 activitats interdisciplinars realitzades a la casa més 7 activitats (ampliació treball de síntesis) a realitzar a la tornada en el propi centre.


treball síntesi

OBJECTIU DE L'EIX CONDUCTOR:

Assolir un  coneixement ampli del Mar Mediterrani, la seva Ḁora, la seva fauna i el elements climàtics que ens permetran conèixer el litoral.

 

 

treball síntesi

 

1/ DINÀMIQUES DE PRESENTACIÓ  Presentació del treball de síntesis  i de les activitats, explicació de les normes i sistema de valoració. Entrega del dossier.

2/ CURIOSITATS. PUNT DE PARTIDA  Llengua catalana  Dinàmica grupal. Objectiu: respondre 100 preguntes relacionades amb l’eix conductor.

3/ A VEURE QUÈ HI HA? 
Ciències Socials i coneixement del medi  Dinàmica grupal amb  un joc gegant  tipus “ Mot Encreuat”. Descobrint les paraules  aprenem conceptes relacio-nats amb el mar i la vida marinera.

4/ EL QUÈ? ELS HABITATNTS DEL MAR  Ciències Socials i coneixement del medi   Macro joc per equips i en competició entorn a un mot encreuat gegant que ens servirà per descobrir conceptes i deἀnicions d’elements i fenòmens de l’espai.

5/ QUE BAIXO!  Àrea de l’Educació Física. Coneixement del Medi Circuït aeri sobre els arbres amb tirolina ἀnal. Treballarem l’estudi de la velocitat tot  realitzant un treball estadístic i arribant a les conclusions que corresponguin aproἀtant el mostreig de marques de la baixada per la tirolina de tots els membres del grup. 

6/ AL CENTRE!
  Àrea de Matemàtiques. Àrea de l’educació física.  Activitat fisicoesport   Tir amb arc: A partir d’una activitat merament lúdica, treballarem, per grups, la velocitat, la força i l’estadística com a eina predictiva.  Partint dels resultats obtinguts pels participants ob-tindrem la mitja d’encerts, la velocitat del llançament i l’estadística segons diferents variables.

7/ LA DISSECCIÓ
   Àrea ciències naturals Treball d’experimentació on en petit grups i amb molta cura farem la dissecció de diferents tipus de peix per estudiar les seves parts i la seva funció

8/  FURTIUS  Àrea Ciències Naturals i llengua catalana Debat per equips  a partir de situacions reals i posicions enfrontades entorn al món de la pesca. Necessitat de cercar un equilibri entre treure proἀt dels recursos naturals (com el mar) i la seva cura i supervivència a mitjà i llarg termini.

9/ I TU QUÈ DIUS? 
Àrea de les ciències socials, àrea d’educació física.   Joc de nit i dinàmica entorn els diferents sistemes polítics de Grècia i la importància del mar com a mitjà expan-sió dels antics imperis.

10/ EL NOSTRE MÓN ÉS..... TAN GRAN?
 
  Descoberta de l’Entorn, coneixement del medi i ciències Naturals. Treball de camp a la plata de Palamós (Cala Fosca) estudi del litoral a partir dels animals i els organismes que s’hi troben. Classiἀcació i estudi de les característi-ques principals.

10/ EL NOSTRE MÓN ÉS..... TAN PETIT?
  Descoberta de l’entorn, coneixement del medi i ciències naturals.  Treball de camp a la platja de Palamós (Cala Fosca) estudi del litoral físic, analitzarem la sorra, els vents, les temperatures de l’aigua a un costat i un altre dels espigons...

12/ A VOLTES AMB LA FÍSICA 
Àrea de l’activitat física.
Activitat conjunta.  Dividit en grups realitzarem una competició esportiva intensiva amb la pràctica de diferents esports i activitats físiques.  Analitzarem els resultats prova a prova i en el seu conjunt per descobrir quina ha estat la clau de l’èxit del millor equip.

13/  PER ON ANEM?  Coneixement del medi i ciències naturals. En petit grup visita i obser-vació directe a la sala dels Aquaris de la casa de colònies. Caldrà anotar els aspectes més destacats que hi observem i estar ben atents. Després de que hi passin tots els equips, ronda de preguntes “kill qüestions”: qui guanyarà?

 

CATÀLEG COLÒNIES ESTIUCONTACTA amb EIX ESTELS

 

 

Llocs de l'activitat: